Tik niekam nesakyk online dating Bekanntschaften kleinanzeigen


03-Jun-2017 06:40

Kiekvienoje šeimoje mažiausiai du vaikai, o šiaip dažniausiai – būrelis iki šešių vaikų. Vėliau, kai mokiausi Ukmergėje, jis buvo mokyklos kapelionas. Danauskaitė buvo nedidelė mergina, labai valdinga, blondinė. Vienas kitam pasakojo, kad Hitleris norėjo suvienyti visus vokiečius. Kai Kukuoška kūrė orkestrą, Kavarske lankėsi garsus amerikonas Pranciškus Kalibatas, kilęs iš Žvirblėnų kaimo, kuris yra gal trys kilometrai nuo Kavarsko. Viena buvo iš mano klasės, kita – dviem klasėm vyresnė. Keista buvo, kad mokykloje kalbėdavo įvairiom tarmėm, ir mes, vaikai, net ne viską suprasdavome. Tai buvo šešerių metų mokykla su labai šauniais mokytojais. Paskui jį sutikau Belgijoje, kai po lagerio važinėjau po Vakarus. Deltuva yra šeši kilometrai už Ukmergės Kauno link. Vokiečių laikais direktoriumi buvo Pranas Naujokaitis. Grįžęs Rektorius susijaudinęs kalbėjo: – Broliai, jūs pareiškėte, ką galvojate, o dabar, kad neuždarytų seminarijos, įsakau eiti ir balsuoti. Gyvenkite klieriko gyvenimą su ta mintimi, kad visi pasimatysime, kai tik Almoje atsiras laisvų vietų. Pirmus metrikus padirbau broliui, kad nepaimtų į tarybinę armiją. Tuo metu jau buvo areštuota ir partizanų ryšininkė mokytoja Ona Bliukytė iš Kopūstėlių kaimo. Plentas Ukmergė–Taujėnai–Kavarskas buvo riba, skyrusi „Vyčio apygardą“ nuo „Didžiosios kovos apygardos“. Jei partizanai planuodavo kokius nors operatyvinius veiksmus, pranešdavo kitiems, kad pasitrauktų. Byloje užrašyti „mano parodymai“ yra jų pačių sukurtos pasakos. Ir čia tardymo organai taikė represijas: neleido priduoti siuntinių – maisto. Po ja pakišdavau rankšluostį, tai kai kirsdavo, ne taip skaudėjo. Kelionė iš Vilniaus truko gal kokias tris savaites. Kiek jų buvo mūsų traukiny – tiksliai jau neatsimenu. Kai traukinys darydavo posūkį, skaičiuodavome, kiek vagonų liko. Tada gaudavo popieriaus ir buhalterijai juos braižydavo. Draugo karstą su palaikais iš ligoninės vachtos link nešė šeši kaliniai. Atmintyje išsaugojau generolui Jonui Juodišiui lageryje suteiktą kalinio numerį – O-26. Jame buvo patys sunkiausi tuberkulioze sergantys kaliniai. Ligoninės viršininkė gydytoja manęs klausė: – Tu ką: esi tikintis ir nenori jiems padėti? Kalėjime ir lageryje Karsavinas rašė filosofinius darbus, poeziją. Prieš mirtį Karsavinas visus savo raštus atidavė man. Mudu su Povilu buvome kaip broliai – jauni, bendraminčiai, jau „apsitašę“. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties). Devintajame barake sanitaru dirbo lietuvis Jonas Paukšta, pats sirgęs džiova. Jis dirbo sanitaru kartu su lietuviais „kaptiorkoj“ (daiktų sandėlyje). Paukšta: – Matyt, bijo, – gal saugodamas gerą, šiltą vietą Piotr pabijojo ateiti? Tiesa, baltos duonos valgysiu, nes lageryje baigiau elektriko kursus, kažkiek dirbau elektriku – išmokau šį darbą. Davėme jam šitą kyšį ir paprašėme, kad jis atsiųstų į ligoninę Ramanauską. Sakėme tik, kad jis mūsų pažįstamas, labai jo pasiilgome ir t.t. Visą mano bylos tyrimą dirbtinai išprovokavo nesąžiningi Kauno miesto MGB skyriaus darbuotojai, kurie būdami Berijos statytiniais norėjo parodyti, kad visi lietuviai yra priešiškai nusistatę prieš Sovietų valstybę, o iš tikrųjų neabejotinai taip nėra. gruodžio 31 dieną MGB darbuotojai mane areštavo Kauno m. Tą patį vakarą MGB darbuotojai – leitenantas Zacharov ir kapitonas Kuznecov – iškvietė mane tardymui ir beveik pažodžiui man pasakė taip: „Štai papkė, kurioje surašyti visi tavo antitarybiniai veiksmai, pradedant nuo 1943 m. Ji buvo pilnutėlė ir beveik visi „iš vienos partijos“ – buvę lagerininkai. Klebonas norėjo nutraukti giesmes ir užgiedojo „Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą“. Paskui prie bažnyčios ilgokai dainavome įvairias dainas. Vyskupas Julijonas Steponavičius atsisakė paklusti tarybų valdžios reikalavimams uždrausti jaunimui dalyvauti bažnytinėje veikloje. Grįžęs po antrojo kalinimo vyskupą tremtinį aplankydavau. Kardinolas Vincentas Sladkevičius jį perkėlė į Karmelitų bažnyčią Kaune. Karta iš kartos - seni ir vaikai Malda ir dainom palydės...

Neatsimenu, kodėl 1933 ar 1934 metais mokiniai mokykloje gyvai kalbėjo apie Hitlerio perversmą ir jo atėjimą į valdžią Vokietijoje. Nes bažnyčia yra bažnyčia, ir joje turi būti tvarka. Baigęs pradinę mokyklą Vidiškiuose, būdamas 11 metų, Ukmergėje pradėjau lankyti penktąjį skyrių. Nuvažiavę į mokyklą pašerdavome arklius ir eidavome į klases. Pradžioje važiuodavome trise – aš ir dvi mergaitės. Ukmergės mokykloje suvažiuodavo mokytis vaikai iš įvairių parapijų, kurių dialektas skirdavosi. Valsčius už mūsų mokslą nesumokėjo, todėl po metų turėjau palikti Ukmergės mokyklą ir toliau mokytis turėjau važiuoti į Deltuvą. Tądien per pietus į seminariją atvažiavo saugumiečiai ir išsivežė rektorių kun. Saugume jam pasakė: – Jei per porą valandų nebalsuosite, visus areštuosime ir išvešime. Kurie mūsų Almą apleidžiate – ir toliau gyvenkite Almos tradicijomis. Jie jį pamatė užrašytą ant lapelio ir kišeninio kalendoriaus, kuriuos rado per kratą. Jis priklausė „Vyčio apygardai“ ir, kiek žinau, tuo metu buvo pas apygardos vadą Danielių Vaitelį-Briedį ir žuvo 1947 metų rugsėjo 30 dieną. Rugpjūčio 2 dieną buvau nuvežtas į MGB Kauno skyrių ir buvau išlaikytas iki spalio dvidešimt pirmosios. Svarinskas (parašas) 1948 metų balandžio 9 dieną buvo parengtas TSRS MGB ministerijos raštas su grifu „Visiškai slaptai“, kad 1948 metų kovo 27 dieną Ypatingojo pasitarimo prie TSRS MGB sprendimu esu paskirtas atlikti bausmę TSRS MVD GULAGe No.9/CO – 2347 (10 metų pataisos darbų) išsiunčiant į INTLAG-ą ir visus asmeninius daiktus konfiskuojant. Prieš išveždami formavo etapą – apie du tūkstančius kalinių, todėl tris paras stovėjome Vilniuje, geležinkelio stoty, susodinti prekiniuose vagonuose. Kas porą valandų kalinius tikrindavo: eidavome per vagoną po vieną, o tikrintojai stovėdavo iš abiejų pusių ir su mediniu ant ilgo koto pritvirtintu plaktuku duodavo per galvą. Tada buvo pavasaris, bet aš turėjau žieminę kepurę. Stanislovas Pupelaikis) būtų įdarbintas buhalterijoje – braižyti raštvedybos blankus. Jis sėdėdavo susisukęs į „odejalą“ ir visą laiką drebėdavo. Po tų paskaitų man sakydavo: – Rusų tragedija ta, kad kiekvienas bernas imasi ne savo darbo. Žinojo, kad iš čia ligoniai niekur nevaikšto ir nepabėgs. Lageryje buvo ir studentas medikas Povilas Butkevičius. Atvyko kiek vėliau negu mes – kai jau įsikūrė visi korpusai. Dažnai jis būdavo vienintelis Karsavino klausytojas, ir jie abu daug kalbėdavo. Jei susirinkdavo vienas ar du klausytojai, pradėdavo paskaitą. Kartą, jau nedaug belikus iki mirties, jis atėjo pas mane ir paprašė: – Pakviesk man tėvą Piotrą, pravoslavų kunigą – norėčiau išpažinties. O tada lageryje aš jam sakiau: – Jonai, nueik, pakviesk Karsavinui tėvą Piotrą. Tėvas Piotr buvo rusų stačiatikių kunigas, baigęs Kijevo dvasinę akademiją, labai simpatiškas senukas su nedidele balta barzda. Lagerio kaliniai austrai iš varinės vielos padarė retežėlį. 1970 metais Vaičioniui buvo leista grįžti į Lietuvą ir dirbti kunigu. Tada svarsčiau: jei nuvažiuosiu ten klieriku, niekuo žmonėms negalėsiu padėti. Pažinojome sanitarinės dalies viršininką – lagerio, kuriame buvo vyskupas, felčerį. Ši diena skiriasi nuo kitų pirmiausiai tuo, kad ji yra Marijos Rožančiaus diena. Esu apkaltintas pačiais didžiausiais nusikaltimais – Tėvynės išdavimu ir nacionalistine antisovietine veikla, o tai jokiu būdu neatitinka tiesos. 1955 metais popiežius Pijus XII jį paskyrė vyskupo Kazimiero Paltaroko augziliaru. Šias pareigas jis pradėjo eiti po vyskupo Paltaroko mirties 1958 metų sausio 3 dieną. Kai buvau areštuotas trečią kartą, 1983 metais, jį tardė. Pirmus partizanus jau glaudžia kapai, Ir gėlės jiems šnabžda „sudie"... Jūs gyvensit tarp mūs amžinai: Lietuviai jūs vardą minės.

Tada partizanai tyliai ramiai paliko namus, o mes ramiai tęsėme. Matyt, dėl mušimų šios pavardės išliko mano atminty. Kai matydavo, kad netenki sąmonės ar baigiesi, iš peties įkirtę penkiasdešimt smūgių toliau tik atskaičiuodavo kirčius – vienas, du, trys, ... Jų išsigalvoti aš negalėjau.19 leitenantas Šurin [Čurin] iškvietė mane tardymui, kuriame dalyvavo keli karininkai, tarp jų LTSR saugumo ministro pavaduotojas Martavičius, kuris netaręs nė žodžio ėmė mane mušti, o paskui jį ėmė mušti ir kiti, kol kruvinas netekęs sąmonės aš nenugriuvau. Vienas medalis atiteko mokinei Lionei Pusdešrytei, kuri vėliau ištekėjo už daktaro Vlado Šimkūno. Nemaža pranciškonų buvo pasitraukę į Vakarus, bažnyčioje buvo jų palikto turto, knygų, albumų, spausdinimo mašinėlių. Atsakiau, kad pusė padaryta iš medžio, kita – iš geležies ir apačioje diskas. Jis, matyt, buvo stiprus vyras, tai mane, jaunuolį, pamigdydavo ilgiau. Kai išvesdavo kalinį tardyti, likusieji už jį kalbėdavome rožinį. Pradžioje gal mėnesį mane tardė KGB operatyvinio skyriaus darbuotojai. Jis pamatė, kad išraudau, bet, matyt, suprato, kad nieko iš manęs neišmuš. Bijodavau tik to, kad kai sumuš, nepasakyčiau kokios nors pavardės. Jei išduočiau pavardę, tą žmogų tuoj pat čia pasodintų. Kadangi vyskupas gulėjo šeštajame – džiovininkų – korpuse, jis buvo apsirengęs vatiniais rūbais: bušlatas ir kelnės, be sagų, tik surišti nosine ar virvutėmis. Patalpos sienos buvo tik lentų, viskas gerai girdėti. Rudyko reikalavo, kad aš papasakočiau apie savo „priešišką veiklą“ ir nenurodė konkrečių faktų. Tada Rudyko pats ėmė mane mušti, o kai pailso, perdavė bananą kapitonui Kuznecov.